” آگهی تجدید مزایده عمومی “

” آگهی تجدید مزایده عمومی “

                                                                                                                    ((نوبت چهارم))

ردیف بلوک طبقه مساحت تقریبی(مترمربع) قیمت پایه هر مترمربع پارکینگ وانباری
1 A جنوبی اول شرقی 03/188 براساس اسناد مزایده دارد
2 A جنوبی دوم شرقی 83/185 براساس اسناد مزایده دارد

سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس درنظردارد 2 واحد آپارتمانی مسکونی ازبلوک A (جنوبی) ساختمان متعلق به خود واقع در خیابان جهاد سازندگی (چنچنه) را از طریق مزایده عمومی وبارعایت شرایط مزایده به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند نسبت به اخذ اوراق وفرم شرایط شرکت در مزایده وهماهنگی جهت بازدید ازمحل مذکورورؤیت جزئیات آن، در اوقات اداری به نشانی شیراز- خیابان زند-روبروی بیمارستان شهیدفقیهی-واحدحقوقی وقراردادهای سازمان باتلفن 32330246 مراجعه نمایند.

شرایط مزایده:

1 سپرده شرکت در مزایده به میزان 5 درصد قیمت پایه  هر واحد می باشد ، که متقاضیان می بایست مبلغ مذکور را به شماره حساب 0106146115009 بانک ملی ایران به نام سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس واریز ویا در قالب چک تضمینی بانکی در پاکت شماره (الف) تحویل نمایند.

2 سپرده نفرات اول ، دوم وسوم در صورتی که برنده شناخته شده و حاضر به انجام معامله نشوند به نفع سازمان همیاری شهرداری های استان فارس ضبط خواهد شد .

3 هزینه درج آگهی و سایر هزینه های مندرج در اسناد مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.

4 دریافت اسناد مزایده از تاریخ 7/11/96 تا 16/11/96 می باشد و پیشنهادات می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 16/11/96 با رعایت شرایط مزایده تحویل گردد .

5 پیشنهادات ارائه شده در روز سه شنبه مورخ 17/11/96 ساعت13 ظهر در کمیسیون معاملات سازمان بازگشایی و اتخاذ تصمیم خواهد شد .

6- سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد . ضمناً به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مشروط و تحویلی در خارج از موعد مقرر، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7-سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به موضوع مزایده بر اساس شرایط مندرج در اسناد مزایده می باشد.

                                                                               سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *