“آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار”

“آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار”

 

” نوبت اول  28/6/96 ”                                 ” نوبت دوم 30/6/96 “

سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس درنظر دارد در راستای ارتقای نشاط اجتماعی و توسعه فضاهای تفریحی وگردشگری در مجموعه شهربازی لوناپارک شیراز نسبت به جذب سرمایه گذار به منظور راه اندازی و بهره بردای یک دستگاه  چرخ فلک حداقل  50 متری خارجی دارای مجوز از اداره کل استاندارد با سیستم تهویه مطبوع سرمایشی وگرمایشی در قالب قرارداد سرمایه گذاری و بهره برداری و با رعایت شرایط آگهی واسناد فراخوان وشرایط قرارداد آتی دعوت بعمل می آورد :

1-در شرایط مساوی اولویت با سرمایه گذارانی می باشد که در زمینه تجهیزات شهربازی تولید کننده یا وارد کننده یا دارای تجارب اجرایی وفعالیت مرتبط باشند .

2-میزان تقریبی سرمایه گذاری تا مرحله بهره برداری حداقل 20میلیارد ریال می باشد.

3- جهت دریافت اسناد مزایده ازتاریخ 28/6/96 تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 6/7/96 ضمن همراه داشتن معرفی نامه (برای اشخاص حقوقی) و فیش بانکی به مبلغ 000/500 ریال بابت خرید اسناد واریز شده به شماره حساب 0106146115009  نزد بانک ملی مرکزی به نام سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس به واحد حقوقی و قراردادها واقع در خیابان زند –روبروی بیمارستان سعدی –جنب اداره ثبت اسناد- سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس مراجعه یا با شماره تلفن 32330246-071 تماس حاصل نمایند .
4- مدت زمان خرید دستگاه وکلیه تجهیزات مرتبط،  نصب و ایجاد بستر های لازم و اخذ استاندارد راه اندازی و آماده سازی و بهره برداری حداکثر 5 ماه می باشد.

5- شرکت کنندگان در مزایده می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 6/7/96 مدارک مربوطه را تکمیل و تحویل سازمان نموده و رسید دریافت نمایند.
6-بررسی و گشایش پاکت پیشنهادات روز دوشنبه مورخ 10/7/96 راس ساعت 12 ظهر در کمیسیون معاملات سازمان میباشد.

7-به پیشنهادات فاقد امضا و مشروط و مخدوش و ناقص و پیشنهاداتی که پس از تاریخ فوق تحویل گردد، ترتیب اثر داده نمی شود
8-سپرده تضمین شرکت در فراخوان مبلغ 000/000/500  ریال است که میبایست در قالب ضمانت نامه بانکی یا پرداخت نقدی به حساب شماره 0106146115009 بانک ملی مرکزی به نام سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس صورت پذیرد .
9-هزینه درج اگهی و کارشناسی به عهده برنده فراخوان می باشد.
10-سایر شرایط و اطلاعات در اسناد فراخوان درج گردیده است .
11- شرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط سازمان میباشد.
12-سازمان در رد یا قبول تمام پیشنهادات مختار می باشد.

سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *