” آگهی مزایده عمومی “

 

” آگهی مزایده عمومی ”

 

سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس درنظردارد 3 واحد آپارتمانی مسکونی ازبلوک A (جنوبی) ساختمان متعلق به خود واقع در خیابان جهاد سازندگی (چنچنه) را از طریق مزایده عمومی وبارعایت شرایط مزایده به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند نسبت به اخذ اوراق وفرم شرایط شرکت در مزایده وهماهنگی جهت بازدید ازمحل مذکورورؤیت جزئیات آن، در اوقات اداری به نشانی شیراز- خیابان زند-روبروی بیمارستان شهیدفقیهی-واحدحقوقی وقراردادهای سازمان باتلفن 32330246 مراجعه نمایند.

ردیف بلوک طبقه مساحت تقریبی(مترمربع) قیمت پایه هر مترمربع پارکینگ وانباری
1 A جنوبی همکف شرقی 160/19 براساس اسناد مزایده دارد
2 A جنوبی همکف غربی 87/28 براساس اسناد مزایده دارد
3 A جنوبی سوم شرقی 184/89 براساس اسناد مزایده دارد

شرایط مزایده:

1 – سپرده شرکت در مزایده به میزان 5 درصد قیمت پایه  هر واحد می باشد ، که متقاضیان می بایست مبلغ مذکور را به شماره حساب 0106146115009 بانک ملی ایران به نام سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس واریز ویا در قالب چک تضمینی بانکی در پاکت شماره (الف) تحویل نمایند.

2 – سپرده نفرات اول ، دوم وسوم در صورتی که برنده شناخته شده و حاضر به انجام معامله نشوند به نفع سازمان همیاری شهرداری های استان فارس ضبط خواهد شد .

3– هزینه درج آگهی و سایر هزینه های مندرج در اسناد مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.

4 – دریافت اسناد مزایده از تاریخ 11/11/96 تا 21/11/96 می باشد و پیشنهادات می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 21/11/96 با رعایت شرایط مزایده تحویل گردد .

5 – پیشنهادات ارائه شده در روز دوشنبه مورخ 23/11/96 ساعت12 ظهر در کمیسیون معاملات سازمان بازگشایی و اتخاذ تصمیم خواهد شد .

6- سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد . ضمناً به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مشروط و تحویلی در خارج از موعد مقرر، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7-سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به موضوع مزایده بر اساس شرایط مندرج در اسناد مزایده می باشد.

                                                                                 سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *