” آگهی مزایده عمومی “

” آگهی مزایده عمومی ”

سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس در نظر دارد  تعدادی ازغرفه ها و دستگاههای بازی موجود درمجموعه شهربازی بزرگ شیراز را از طریق مزایده عمومی ودر قالب قرارداداجاره غرفه ها و مشارکت در منافع دستگاههای بازی برای مدت محدود واگذار نماید.

متقاضیان محترم می توانند نسبت به اخذ اوراق وفرم شرایط شرکت در مزایده ورویت محل استقرار وجزئیات غرفه ها و دستگاهها در اوقات اداری به نشانی شیراز- خیابان زند-روبروی بیمارستان شهیدفقیهی-واحدحقوقی وقراردادهای سازمان باتلفن 32330246مراجعه نمایند.

1 – سپرده شرکت در مزایده به میزان 5 درصد قیمت پایه اجاره می باشد(درجدول شرایط مزایده تعیین گردیده ) ، که متقاضیان می بایست مبلغ مذکور را به شماره حساب 0106146115009 بانک ملی ایران به نام سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس واریزیا در قالب چک تضمینی بانکی در پاکت شماره (الف) تحویل نمایند.

2 – سپرده نفرات اول ، دوم وسوم در صورتی که برنده شناخته شده و حاضر به انعقادقراردادباسازمان نشوند به نفع سازمان همیاری شهرداری های استان فارس ضبط خواهد شد .

3– هزینه درج آگهی و سایر هزینه های مندرج در اسناد مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.

4 – دریافت اسناد مزایده از تاریخ 14/11/96 تا 23/11/96 می باشد و پیشنهادات می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 23/11/96 با رعایت شرایط مزایده تحویل گردد .

5 – پیشنهادات ارائه شده در روز سه شنبه مورخ 24/11/96 ساعت 12 ظهر در کمیسیون معاملات سازمان بازگشایی و اتخاذ تصمیم خواهد شد .

6- سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس در قبول یا ردکلیه پیشنهادات مختار می باشد . ضمناً به پیشنهادات فاقد  سپرده ، مخدوش ، مشروط و تحویلی در خارج از موعد مقرر، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7-سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به موضوع مزایده بر اساس شرایط مندرج در اسناد مزایده می باشد.

 

                                                        سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *