” آگهی مزایده عمومی “

” آگهی مزایده عمومی ”

سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس درنظردارد نسبت به فروش دو قطعه زمین واقع در انتهای خیابان سراج-اراضی معروف به هزاردستان- با کاربری مسکونی (ملکی) اقدام نماید . متقاضیان محترم می توانند نسبت به اخذ اوراق وفرم شرایط شرکت در مزایده وهماهنگی جهت بازدید ازمحل مذکور و اطلاع ازجزئیات آن، در اوقات اداری به نشانی شیراز- خیابان زند-روبروی بیمارستان شهیدفقیهی-واحدحقوقی وقراردادهای سازمان باتلفن 32330246 مراجعه نمایند.

ردیف شماره قطعه پلاک ثبتی کاربری مساحت (مترمربع) قیمت پایه هر مترمربع
1 6 20116/1651 مسکونی(ملکی) 24/534 براساس اسناد مزایده
2 7 20117/1651 مسکونی(ملکی) 92/533 براساس اسناد مزایده

 

شرایط مزایده:

1 سپرده شرکت در مزایده به میزان 5 درصد قیمت پایه  هر قطعه می باشد ، که متقاضیان می بایست مبلغ مذکور را به شماره حساب 0106146115009 بانک ملی ایران به نام سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس واریزیا در قالب چک تضمینی بانکی در پاکت شماره (الف) تحویل نمایند.

2 سپرده نفرات اول ، دوم وسوم در صورتی که برنده شناخته شده و حاضر به انجام معامله نشوند به نفع سازمان همیاری شهرداری های استان فارس ضبط خواهد شد .

3 هزینه درج آگهی و سایر هزینه های مندرج در اسناد مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.

4 دریافت اسناد مزایده از تاریخ 17/10/96 تا 26/10/96 می باشد و پیشنهادات می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ 26/10/96 با رعایت شرایط مزایده تحویل گردد .

5 پیشنهادات ارائه شده در روز سه شنبه مورخ 27/10/96 ساعت 12 ظهر در کمیسیون معاملات سازمان بازگشایی و اتخاذ تصمیم خواهد شد .

 

 

6- سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد . ضمناً به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مشروط و تحویلی در خارج از موعد مقرر، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7-سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به موضوع مزایده بر اساس شرایط مندرج در اسناد مزایده می باشد.

 

                                                        سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *