آگهی مناقصه عمومی

“آگهی مناقصه عمومی ”

سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات شهربازی خارجی استاندارد با عناوین مندرج در جدول ذیل و مشخصات کامل در اسناد مناقصه ، از شرکت های سازنده خارجی یا نماینده رسمی کارخانجات تولیدی خارجی یا وارد کنندگان ذیصلاح اقدام نماید . از کلیه اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید با ارائه معرفی نامه جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه به نشانی : شیراز – خیابان زند – روبروی بیمارستان شهید فقیهی – سازمان همیاری شهرداریهای فارس – طبقه دوم – واحد حقوقی و امور قراردادها مراجعه  و یا جهت هماهنگی با شماره تلفن 2330246 0713 (مدیریت واحد بازرگانی سازمان) تماس حاصل نمایند .

ردیف نام دستگاه تعداد ردیف نام دستگاه تعداد
1 موتور برقی شارژی 12 دستگاه 4 قطار خانواده 1 ست
2 مری گوراند 2 طبقه 1 دستگاه 5 برج سقوط آزاد 1 دستگاه
3 رالی کودک 1 ست      

 

شرایط مناقصه:

1 – سپرده شرکت در مناقصه به میزان 5 درصد قیمت پایه هر دستگاه می باشد ، که متقاضیان می بایست مبلغ مذکور را به شماره حساب 0106146115009 بانک ملی ایران به نام سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس واریز ویا در قالب چک تضمینی بانکی در پاکت شماره (الف) تحویل نمایند.

2 – سپرده نفرات اول ، دوم وسوم در صورتی که برنده شناخته شده و حاضر به انجام معامله نشوند به نفع سازمان همیاری شهرداری های استان فارس ضبط خواهد شد .

3– هزینه درج آگهی و سایر هزینه های مندرج در اسناد مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

4 – دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 13/4/96 تا 22/4/96 می باشد و پیشنهادات می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 22/4/96 با رعایت شرایط مناقصه تحویل شود .

5 – پیشنهادات ارائه شده روز شنبه مورخ 24/4/96 ساعت 12 ظهر در کمیسیون معاملات سازمان بازگشایی و اتخاذ تصمیم خواهد شد .

6- سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد . ضمناً به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مشروط و تحویل داده شده در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .

7-شرکت کنندگان در مناقصه می بایست صلاحیت ساخت یا واردات تجهیزات موضوع مناقصه را دارا بوده و مجوزهای مربرطه را در پاکت شماره (ب) به انضمام فرم پیشنهاد قیمت تحویل نمایند.

8-سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به موضوع مناقصه بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه می باشد.

 

سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *