امور مالی
مجید نیرمی
نام و نام خانوادگی مسئول واحد: مجید نیرمی
مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری
 شماره تماس مستقیم: 32333516-071