سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس به عنوان تأمین کننده اکثر نیازمندیهای شهرداریها، با هدف کمک به تأمین خودکفایی شهرداریهای عضو از طریق تجمیع امکانات و سرمایه های کوچک و پراکنده آنها از اصول زیر پیروی می نماید:

  • التزام به اخلاق اسلامی
  • وظیفه شناسی
  • مردم داری
  • قانون محوری

کارکنان سازمان در تمامی سطوح با الگو قرار دادن سیره و روش پیشوایان دین خود را ملزم به رعایت کلیه شئونات اسلامی می دانند.
کارکنان سازمان در تمامی سطوح با آگاهی از فلسفه و آرمانهای منیع انقلاب اسلامی تمام توان خود را در فعلیت بخشیدن به این اهداف بکار می بندند.
کارکنان سازمان در تمامی سطوح با درک حساسیت وظایف محوله از تمامی توان و امکانات موجود در راستای انجام مطلوب وظایف خود بهره جسته و در این راه از خداوند متعال یاری می جویند.
کارکنان سازمان با آگاهی از تاثیر نحوه انجام وظایف بر عملکرد کلی دستگاه هیچ گونه کم کاری و تسامح را نپذیرفته و در جهت انجام بهتر وظایف به پرورش توانایی ها و دانش خود می پردازند و کلام امام علی (ع) را مبنی بر عدم تساوی دو روز مسلمان سرمشق خود قرار می دهند.
کارکنان سازمان در تمامی سطوح خود را موظف به رعایت نظم و انظباط دانسته وظایف خود را با اتکاء به اصل مدیریتی ((همواره راه بهتری برای انجام دادن کارها وجود دارد))انجام می دهند.
کارکنان سازمان با اعتقاد به اینکه مردم حاکمان اصلی حکومت هستند، تمامی امکانات خود را به منظور ارائه خدمات مطلوب و پاسخگویی به نیازهای مردم بسیج نموده و در مواجهه با ارباب رجوع اصلی اخلاقی((خرد در بینش، مدارا در روش و کرامت در منش)) را بکار می بندند و خشنودی خداوند را در خشنود نمودن خلق خدا جستجو می کنند.
کارکنان سازمان همواره آمادگی دارند تا راهنمایی های لازم، به هنگام و دقیق را به ارباب رجوع ارائه نمایند و آنان را از حقوق خود آگاه ساخته و امور آنان را در سریعترین زمان ممکن انجام دهند.
کارکنان سازمان در کلیه سطوح، در چارچوب قوانین و مقررات رفتار نموده و از هر نوع عدول از قوانین پرهیز نموده و با کلیه اشکال تخلف برخورد می نمایند و در این راه از فرضیه امر به معروف و نهی از منکر پیروی می نمایند.

ستاد اجرایی طرح تکریم ارباب رجوع

سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس