واحد معدن
قاسن شهرضا
نام و نام خانوادگی مسئول واحد: قاسم شهرضا
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری
 شماره تماس مستقیم: 32335239