دومین نمایشگاه تخصصی شهر زیبا

جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان شهرداریها